NIZHNY NOVGOROD

Nizhny Novgorod
st. Sovnarkomovskaya, 13,
TD “Fairgrounds passage”
40 and pavilion 64